ارائه فیش واریزی مرحله اول

Max. file size: 5 MB.
مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان به شماره کارت ۶۲۱۹۸۶۱۹۲۱۷۴۱۰۲۰ و یا شماره شبای IR430560611828005262822401 به نام محمدرضا شیخ الاسلامی واریز و فیش آن را اینجا بارگذاری کنید. مرحله دوم پرداخت شامل یک میلیون تومان است که باید در بازه زمانی ۲۱ الی ۲۴ مرداد پرداخت شود و فیش آن بارگذاری گردد.