ارائه فیش واریزی مرحله دوم

Max. file size: 5 MB.
در بازه ۲۱ الی ۲۴ مردادماه، مبلغ یک میلیون تومان به شماره کارت ۶۲۱۹۸۶۱۹۲۱۷۴۱۰۲۰ و یا شماره شبای IR430560611828005262822401 به نام محمدرضا شیخ الاسلامی واریز و فیش آن را اینجا بارگذاری کنید.