عزیزانی که قصد کمک و نذر برای پیاده روی اربعین دارند، میتوانند از طریق درگاه زیر مبلغ مورد نظر را واریز نمایند.

[pardakht_delkhah]